Hoe lank moet ’n haas wees?

Hoe lank is ek? HmmmMMMmmMMmmm??!?!!

Daar is ongeveer twaalf snitte op ’n soge­naamde “nor­male” album — en dis gro­ten­deels langspeelplate en kasette se skuld. Die lengte van albums is ’n meem wat onder musikante ontstaan het van­weë die fisiese teko­rtkominge van ’n langspeelplaat wat ongeveer ’n hal­fuur se musiek aan een kant kon berg. Die wye spek­trum frek­wen­sies van musiek vereis nood­wendig meer dale en groe­fies op ’n langspeelplaat as iets soos ’n toe­spraak en daarom kon een plaat nooit ’n drie uur-lange sim­foniekon­sert huisves nie. Die beskik­bare teg­nolo­gie het dit bloot nie toege­laat nie. (’n Soortge­lyke beperk­ing was later ook die lot van kasette, wat onprak­ties sou raak namate etlike meters bygevoeg word om beskik­bare tyd te verleng.)

Die inter­net het hierdie teko­rtkominge ver­woes. “Albums” is besig om ’n uitge­di­ende kon­sep te raak, afkom­stig van ’n tyd toe musikante noodged­wonge ingeperk was deur die fisiese medium waarop hulle musiek ver­sprei is. Vandag het ons iTunes en Rhythm­records — web­tu­istes waar ons 1 of 1239832849324 lied­jies op een slag kan koop. (In teorie, natu­ur­lik — ek het eint­lik net my sleutel­bord her­haalde­lik gehamer om met daardie getal op te kom. Ek dink nie iemand kan soveel geld span­deer nie. But you got the point, right?) Beter nog — vandag het ons super wet­tige Tor­rentz, waar ons 1 of 94329443084 lied­jies op een slag van regoor die wêreld kan aflaai. Die keuse is ons s’n.

Of dit 30 sekon­des, 42 minute (kan jy Dream The­atre sê?) of ’n duisend jaar lank is — dis beskik­baar via die internet.

Die­selfde geld natu­ur­lik vir tele­visie — meer spe­si­fiek, vir video. YouTube het bewys dat daar net soveel belang­stelling in videogrepe van ’n paar sekon­des is as wat daar in stan­daard 22– of 44-minuut episodes is. Jeff Jarvis en Seth Godin het ook lankal aange­toon hoe dit belan­griker is om jou­self te bemoei met wat jou kliënte wil hê eerder as om hulle te oor­tuig dat jou adverten­sieveld­tog in die kol is.

So.

Hoe lank reken julle moet ’n episode van “Van waar, Gehasi?” wees? Ek is tans oor­tuig dat dit nie langer as ’n min­uut en ’n half moet wees nie, maar dit sal inter­es­sant wees om te hoor wat julle dink. Hoe lank is julle bereid om na ’n bite sized videogreep met nut­tige, prikke­lende inligt­ing (ter alge­hele emen­dasie van jou lewe™ en so aan) te kyk voor daarmee verveeld sal raak?

(Bonus­punte as jy kan raai waa­roor dit gaan.)

2 Comments

  • Die episode moet net so lank wees as wat dit neem om die bood­skap oor te dra.

    Reply

  • Is dit nou van die punt van sy regteroor tot aan die einde van die knoe­sige stertjie? :lol:
    Een en ’n half tot twee minute klink vir my goed, maar moe­nie as maat­staf gebruik word as jou bood­ksap bietjie langer is nie… ’n hal­fuur sal egter bietjie oor­drewe wees.

    demo­erin se last blo­gin­skry­wing..Dalk ’n bietjie te blond….

    Reply

Leave a Reply

Your email is never shared.Required fields are marked *